wz

BlackLight Power Vs. Rossiho studená fúze – Příbuzné technologie?

Dvě nové revoluční technologie, které jsou v současné době vyvíjeny, mohou změnit naši planetu. Jsou tyto technologie příbuzné, nebo využívají různých fenoménů?

Buddy of Georgia, USA
for Pure Energy Systems News

Dnes čelíme energetické krizi, která ohrožuje budoucnost našeho druhu. Levná energie z fosilních paliv umožnila civilizaci růst a rozšiřovat se. Během posledních sto let vzrostla lidská populace z milionů na miliardy. Protože přístup k levným fosilním palivům se stává obtížnější, celý tento pokrok je ohrožen. V současné době existují nejméně dvě společnosti, které tvrdí, že mají technologie, které mohou poskytnout řešení energetické krize. Jednou z těchto společností je BlackLight Power (BLP) Randella Millse a tou druhou je Leonardo Corp. Andrea Rossiho.


BLP a studená fúze v kostce

BlackLight Power tvrdí, že má technologii založenou na produkci smršťujících se atomů vodíku, nazývaných „hydrino“. V podstatě tvrdí, že když atomický vodík přijde do styku s jedním z několika katalyzátorů (existuje jich nejméně tucet) orbit elektronu, který rotuje kolem vodíkového jádra, se sníží pod „základní stav“ a přitom se uvolní energie. Tato energie je údajně ve formě extrémního ultrafialového světla, rentgenového záření a „třetí radiace tělesa“ (?). Uvolněná energie je prý v řádu stonásobků energie, která by se získala chemickým spalováním vodíku. Vlastně se jedná o energii, která není ani chemická, ani jaderná, ale něco mezi tím.

Andrea Rossi tvrdí, že vyvinul technologii studené fúze, která využívá nano-práškový nikl (se speciálním zpracováním), plynný vodík a speciální neprozrazený katalyzátor. Reakce mezi těmito komponentami produkuje jadernou reakci, jejímž výsledkem je uvolnění energie ve formě radiace. Tato radiace ohřívá materiál článku a ohřívá vodu. Reakce je řízena manipulací s tlakem uvnitř článku a teplotou článku, Pokud je to opravdu jaderná reakce, potom by mohlo být vyprodukováno řádově milionkrát víc energie než spalováním vodíku.


Podobnosti BLP se studenou fúzí

Tyto dvě technologie se zdají být v lecčems podobné. Obě používají atomický vodík jako palivo. Obě také používají speciální katalyzátory. Avšak hlavní rozdíl je, že BlackLight Power nepoužívá nikl jako palivo pro fúzi s vodíkem. BlackLight Power popírá, že probíhá jakýkoli druh jaderné reakce, a tvrdí, že jediným zdrojem produkce energie v jejich článku je tvoření hydrin. Vlastně se zdá, že BlackLight Power vyvinul neobyčejné úsilí, aby se distancoval od tvrzení o studené fúzi. A to navzdory faktu, že některé z jejich raných experimentů se zdají být podobné provedeným experimentům se studenou fúzí.

Následující odkaz je odkaz na dokument, obsahující podrobnosti o experimentu Thermacore za účelem potvrzení toho, co říká BlackLight Power. Všimněte si, že používají, draslík, vodík a nikl podobně jako jiné experimenty se studenou fúzí.

http://www.alpha3.com/hydrino/Labs/Anomalous-Heat-from-Atomic-Hydrogen.pdf 

Zde je další dokument, který podrobně popisuje jeden raný experiment. Článek má platinovou anodu a niklovou katodu ve vodním roztoku uhličitanu draselného. BlackLight Power tvrdí, že toto uspořádání také produkuje hydrina.


Katalyzátory

Na internetu kolují spekulace, že Rossiho zařízení a další přístroje principu studené fúze také produkují hyrina. To může být pravda, protože efekt BlackLight Power používá mnoho různých katalyzátorů. Na stranách 104 a 105 následujícího dokumentu je seznam katalyzátorů, které společnost BlackLight Power prozradila.

http://www.blacklightpower.com/presentations/TechnicalPresentation051110.pdf 

Použil Rossi jeden z těchto katalyzátorů? To nevíme, protože z důvodů ochrany průmyslového vlastnictví neprozradil, jaký katalyzátor použil. Ale pokud jeden z nich použil, jak by mohla produkce hydrin umožnit studenou fúzi? Jedna hypotéza je, že smrštěné atomy vodíku jsou schopny snáze prolomit Coulombovu bariéru a umožnit, že jeho jádro vzájemně reaguje s jádrem niklu.

Na Rossiho blogu (The Journal of Nuclear Physics) byla publikována práce, která zkoumá možnost, že jsou tvořeny atomy podobné hydrinu, které umožňují vznik jaderné fúze. Přestože Rossi popírá, že jeho technologie má něco společného s BlackLight Power, tento publikovaný dokument ve mně vyvolává otázku, jestli Rossi nepřipouští, že v jeho zařízení vzniká nová forma vodíku.  (Ref.)

Avšak všimněte si, že atom ve výše uvedeném dokumentu má některé zásadní odlišnosti od hydrina. Ty jsou objasněny zde.


Vedlejší produkty a transmutace

Je zde ještě další zajímavý rozdíl mezi technologií BlackLight Power a Rossiho technologií studené fúze. Rossi tvrdí, že jeho zařízení provádí transmutaci prvků vlivem jaderných reakcí. Jedním z nich je měď, druhým zinek. BLP tvrdí, že hydrina mohou vzájemně reagovat s dalšími prvky a tvořit „hydrinové hydridové sloučeniny.“ Tyto sloučeniny mají prý speciálnívlastnosti, které se hodí pro mnoho aplikací. (Ref.)

“Nové chemické sloučeniny a k tomu přidružené technologie mohou mít dalekosáhlé aplikace v mnoha odvětvích průmyslu, včetně chemického, světelných zdrojů, počítačů, energetických materiálů, baterií, pohonných látek, nátěrových hmot a úprav povrchů, elektroniky, telekomunikací, letectví a kosmonautiky a automobilového průmyslu.“

Pokud BLP skutečně může produkovat nové chemické sloučeniny, mohly by potvrdit hypotézu hydrina. Jestliže Rossi může vytvářet transmutace prvků, potvrzuje to studenou fúzi. Rád bych však věděl, zda Rossi ve svém článku našel nějaké „hydrinové hydridy“ a zda v BLP procesu vznikají transmutované prvky.


Radiace 

Dalším sporným bodem, na který je třeba poukázat, jsou podobné druhy radiace u obou zařízení. Bylo by zajímavé zjistit, jestli je ze zařízení BLP emitováno gama nebo neutronové záření, což je znakem jaderné přeměny. Bylo by také zajímavé zjistit, zda zařízení Leonardo Corp. emituje UV a rentgenové záření, což by mohlo naznačovat, že jsou tvořena hydrina. Rossi tvrdí, že testování na přítomnost rentgenového záření proběhlo, ale dosud nemá výsledky. (Ref.) Stínění olovem kolem zařízení by mohlo znamenat, že jde o ochranu před rentgenovým zářením.


Závěr

Jsou tyto dvě technologie příbuzné? 

Na jedné straně máme BLP, který otevřeně hovoří o katalyzátorech a vodíku a někdy jsou součástí komponenty z niklu, přičemž se tvoří „hydrina“ a vzniká energie.

Na druhé straně máme technologii studené fúze, která používá nikl, vodík a neprozrazené katalyzátory, které tvoří transmutované prvky a energii.

Svým způsobem se jedná o podobné technologie. Avšak potřebujeme mít více informací. Pochybuji, že BLP v dohledné době odhalí výsledky testů, které by mohly naznačovat, že jde o fúzní reakci, tj. gama záření  nebo transmutace. Také nevíme, kdy Rossi odhalí, jaké katalyzátory použil, a výsledky testů na rentgenové záření.

Pokud jsou tyto dvě technologie příbuzné, znamená to, že když se dostane na trh kterákoli z nich, můžeme mít na thu jak studenou fúzi, tak technologii hydrin.

http://pesn.com/2011/02/08/9501758_Black_Light_Power_and_Rossis_Cold_Fusion_related/

 

Překlad: Ladislav Kopecký