wz

TECHNOLOGIE ECHO-SPICE

Energie z poklesu orbitů elektronů atomů vodíku - ECHO™ umožňuje zkonstruovat samonapájecí motor s vnitřním spalováním - SPICE™

ECHO™

Společnost Chava používá termín f/H pro fractional Hydrogen (zlomkový vodík) a pro komerční účely ECHO™ – Energy from Collapsing Hydrogen Orbits (energie z poklesu orbitů vodíku). Přeměna vodíku na f/H uvolňuje stonásobky energie, která se uvolňuje spalováním vodíku s kyslíkem.

Historie f/H

Možnost existence zlomkových kvantových stavů v atomu vodíku (f/H) byla diskutována od objevu kvantové teorie roku 1924. Zesnulý Dr. Carroll, matematický fyzik, který konzultoval s naší skupinou (tj. se společností Chava, pp) 12 let, nejdříve popsal „inverzní kvantové stavy“ ve své knize z roku 1976: The Eternity Equation (Rovnice Věčnosti). Později v práci s názvem Inverse Quantum States Caroll napsal: „Filozofie, že nejnižší kvantový stav elektronu na orbitu je roven jedné, vylučuje nekonečnost možností.“

Ronald Bourgoin, diplomovaný student dr. Carolla, představil obecnou vlnovou rovnici pro vodík, která přesně předpovídá 137 inverzních hlavních kvantových úrovní. Dr. Randell Mills později  předpověděl radiační signaturu 54,4 eV pro konverzi vodíku do jednoho z nižších energetických stavů, předpovězených Bourgionem.

Společnost Thermacore Inc., nyní divize Modine Manufacturing, v práci provedené pro Air Force v roce 1993, potvrdila jak teplotní anomálii, tak Millsovu předpověď radiační signatury 54.4 eV.

Zesnulý Arie de Geus vynalezl metodu výroby energie, která rovněž využívá zlomkové kvantové stavy vodíku. Jeho patentová přihláška s názvem Method and Apparatus for the Production of so called Fractional Hydrogen and Associated Production of Photon Energy, možná popisuje nejjednodušší f/H zařízení, které může být nazváno trubicí plazmových výbojů. Jeho vynález zahrnuje směs různých současně vytvořených zlomkových stavů vodíku, které jsou údajně neobyčejně stabilní. Tvrdí, že jeho práce byla prokázána v mnoha laboratorních experimentech a nezávisle ověřena.

Hojnost čisté energie

Energie uvolněná z přeměny jednoho barelu vodíku na zlomkový vodík se rovná energii vzniklé spálením 200 barelů nafty.

Vodík je nejjednodušší atom s jedním elektronem a jedním protonem. Energie ve formě tepla může být z vodíku uvolněna chemickou nebo jadernou metodou. Chemická energie je uvolněna sloučením vodíku s kyslíkem nebo fúzí vodíku.

Přeměna vodíku a zlomkový vodík uvolňuje stonásobky energie, které jsou uvolněny spalováním vodíku, ale ne zase tolik jako jaderné reakce. Avšak energie uvolněná přeměnou na zlomkový vodík je zcela bezpečná a negeneruje žádné radioaktivní produkty nebo další rizika jako jaderné reakce. Kromě toho, cena této energie bude mnohem nižší než energie z fosilních paliv nebo jaderných elektráren. Systémy ECHO mohou dramaticky zvýšit nezávislost na fosilních palivech.

 

SPICE™

Společnost Chava, která pracuje se zlomkovými kvantovými stavy vodíku, otevřela cestu k novému konceptu, jenž nazýváme SPICE — Self Powered Internal Combustion Engine.

Koncept SPICE je vývoj úspěšné experimentální práce, která začala před třiceti lety.

Self Powered Internal Combustion Engine (samonapájecí se motor s vnitřním spalováním) – SPICE otevře cenově konkurenceschopnou alternativu k fosilním palivům a jaderné energii. Je důležité zdůraznit, že může být škálován pro použití v automobilových aplikacích. Zavedení revoluční čisté technologie jako náhrady za současné automobilové motory může mít velký dopad během krátké doby – eliminaci znečištění spalováním paliva v autech a produkci velkého množství levné a čisté energie. S motory, které k provozu používají malé množství vody levným a bezpečným způsobem, můžeme také generovat elektřinu a dodávat ji do sítě. Automobilové motory SPICE lze použít zároveň pro generování elektrické energie pro napájení domovů. Vlastníci aut poháněných systémem SPICE mohou produkovat mnohem více energie než kolik potřebují pro pokrytí energetických potřeb svých domovů. Osobní a nákladní auta poháněná SPICE mohou také pohánět místa, kde pracujeme.

Předpokládá se, že SPICE v hybridním autě bude mít požadavky na palivo pouze v podobě jednoho galonu vody na tisíc mil…  Představte si možný pozitivní dopad na ekonomiku a životní prostředí, pokud se tato technologie, která nepotřebuje konvenční paliva a nabíjení, prosadí do osobních a nákladních aut a autobusů. Také se může v krátké době stát levnou alternativou k budování nových uhelných a jaderných elektráren.

miniSPICE

Koncept miniSPICE™, který je ve vývoji, umožní vytvořit alternativu k domácím topeništím. Místo potřeby obvyklého množství přírodního plynu se předpokládá malá spotřeba elektrické energie.

Vyhovující, pohotový a ziskový

Zdokonalená technologie výroby paliva může být implementována do existujících vozidel a měla by pomoci výrobcům automobilů splnit nové požadavky nařízené vládou.

Potenciál poskytnout energii bez drátů pro domovy nebo do sítě otevírá obrovské trhy. Budoucí zaparkovaná vozidla se mohou efektivně sama zaplatit z příjmu ze „smart grid“ – dodávkami elektrické energie do sítě.

SPICE nabízí příležitost pro využití existujících továrem na motory ve světě, stejně jako urychlení přechodu od energetické závislosti na ropě, benzínu a uhlí.

http://www.chavaenergy.com/how/echo-spice/

 

Překlad: Ladislav Kopecký